STATUTUL Partidului ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1

 • Denumirea partidulul este ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ
 • Denumirea prescurtată a partidului este ANC
 • Semnul electoral și însemnul permanent ai partidului este un dreptunghi de culoare rosie, cu colțurile rotunjite, în care sunt inscripţionate în partea de sus un clopot de culoare galben iar în partea de jos este înscrisă denumirea prescurtată cu font rosu ANC
 • Culorile cu care se identifică partidul sunt rosu si galben

Art.2

 • Sediul partidutui este în orașul Bragadiru, strada Topaz 13B, județul Ilfov

 

Art.3

 • Partidul ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ este persoană juridică de drept public care urmăreşte numai obiective Activitatea sa se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, ale prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pentru aplicarea acestuia.

Art. 4

 • Partidul ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ este organizat şi funcționeză pe criteriul administrativ-teritonal;
 • În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:
  1. secţia de votare;
  2. local: comune, oraşe şi municipii;
  3. judeţean: judeţe, sectoarele municipiuiui Bucureşti și municipiul Bucureşti, Diaspora, asimilata ca o organizaţie judeţeană;
  4. naţional.

 

Art. 5

(1) Partidul ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ, este operator de date cu caracter personal în condiţiile legisiaţiei comunitare şi naţionale.

 

CAPITOLUL II

PRINCIPII, OBIECTIVE, DOCTRINĂ ȘI ORIENTARE

Art.6

 • ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ se definește ca o forță politică de centru dreapta, ce îmbrățișează doctrina creștin – democrată,stabilind valorile de dreapta drept prioritate nafională, ca bază a bunăstării populației României și asigurării securității naționale. ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ stabilește România ca centru al identității naționale, izvor al valorilor morale și al tradițillor românești.

Art. 7

 • În activitatea sa și pentru atingerea obiectivelor sale, ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ va aplica următoarete PRINCIPII:
  1. respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului;
  2. respectarea suveranității și integrității spațiului național;
  3. protecția demnității umane;
  4. respectarea valorilor tradiționale ale poporului român;
  5. promovarea valorilor naționale, a interesului naţional, precum şi a pluralismului politic;
  6. promovarea valorlior morale, profesionale şi individuale în vederea afirmării lor în viaţa socială, economică şi politică;
  7. liberalism economic şi dreptate socială;

Art. 8

 • ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ va acționa pentru promovarea intereselor românilor pe plan intern și internaţional, iar pentru aceasta își stabilesșe ca principale OBIECTIVE:
  1. garantarea independenței si securităţii aţimentare a cetăţenilor;
  2. promovarea şi protecţia cetățeanului European de naționalitate romînă în spaţiul Comunitar European;
  3. promovarea cetățeanului român, de pe poziții egale, pe piața internă, europeană și internațională, a produselor românești;
  4. dezvoltarea industriei alimentare în contextul pieței Uniunii Europene;
  5. sprijinirea exportului de produse agricole și ale industriei românești;
  6. garantarea şi apărarea proprietăţii private, dezvoltarea şi consolidarea clasei mijlocii, în condițiile unei economii bazate pe iniţiativa privată;
  7. apărarea proprietăţii materiale şi intelectuale, ca bază a relaţillor socio-economice;
  8. dezvoltarea invăţământului, cercetării, creşterea calităţii vieții economice şi sociale;
  9. garantarea transparenței activități instituțiilor statului;
  10. renaşterea pe principii rnoderne a satului românesc;
  11. implicarea cu priontate a tinerilor în procesul de restructurare a vieţii politice româneşti, în scopul fomării unei noi elite politice;
  12. respectarea şi apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei, interesului naţional în contextul Comunitar, a unităţii statului şi a integrităţi teritotiului; educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora pentru a participa la viaţa publică, în toate structurile societăţi civile;
  13. promovarea unui cadru juridic şi instituţional necesar consolidării statului de drept pentru apărarea drepturilor cetăţenilor prevăzute de carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
  14. respectarea, promovarea şi apărarea intereselor supreme ale poporului român, inclusiv cele ale minorităţior etnice, a demnităţi Omului European de naţionalitate română, în spiritul valorilor morale tradiţonale;
  15. susţinerea în condiţile economiei de piaţă, a iniţativei particulare, bazată pe proprietatea privată, promovarea capitalului autohton în sistemul financiar Comunitar;
  16. asigurarea unei reale protecţii a rnediului;
  17. apărarea intereselor cetățenilor români care se află pe teritoriul altor
   • Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ va putea colabora cu alte partide pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor politice ale partidului, va contribui la instaurarea unui climat de dialog în societate, va participa la alegerile locale, generale, europarlamentare, prezidenţiale, precum și la formarea Guvernului.

CAPITOLUL 5

MEMBRII PARTIDULUI ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ

 

Art. 9 Dobândirea calităţii de membru

 • Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni embru al partidului ALIANȚA NAȚIONAL CRȘTINĂ dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
  1. să adere la Programul politic, la Statutul partidului si la toate celelalte documente programatice ale partidului;
  2. să nu îi fi fost suspendate drepturile cetăţeneşti printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă:
  3. să accepte codul etic al
 • Dobândirea calității de membru al partidului se face pe bază unei adeziuni scrise şi a unei fișe personale, însoţite de un curriculum vitae, adresate preşedintelui organizaţiei locale pe raza căreia candidatul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă, la alegerea sa. În termen de 15 zile, Biroul Permanent al organizaţiei locale va decide asupra cererii şi va comunica răspunsul solicitantului, decizia fiind definitivă.

 

Art. 10 Pierderea, suspendarea calității de membru

 • Calitatea de membru al partidutui se pierde prin:
  1. demisie: Demisia se face în scris, sub semnătură şi se adresează preşedintelui organizaţiei locale din care face parte Pentru membrii partidului care au funcţii de conducere, cererea de demisie se depune şi la organul de conducere ierarhic superior,
  2. deces;
  3. excludere;
  4. interzicerea drepturilor politice, sau cetăţeneşti;
  5. renunţarea la cetăţenia română;
  6. dovediea desfăşurării unor activităţi în slujba fostei securităţi. În acest caz pierderea calităţii de membru operează de drept;
  7. înscrierea în alt partid;
  8. neplata cotizaţei timp de 12 luni consecutiv;
  9. prin hotărărea Biroului Permanent Naţional sau a Biroului Permanent Judeţean, ca urmare a încălcării obligaţiilor şi hotărărilor partidului;
  10. urmare a unei hotărări judecătoreşti definitive şi irevocabile într-un proces

 

 • Calitatea de membru se suspendă în următoarele situaţii:
  1. prin hotărâre a BPN ca urmare a începerii urmăririi penale;
  2. numirea într-o funcţie incompatibilă cu calitatea de membru de partid;
  3. prin hotărărea Biroului Permanent Naţional, sau a Biroului Permanent Judeţean, urmare a încălcării obligațiilor şi hotărârilor partidului;

Art.11 Drepturile membrilor

 • Membrii partidului ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ au următoarele drepturi:
  1. să paticipe la activităţile politice ale partidului;
  2. să fie spijiniţi de partid pentru a se apăra de acuzaţile externe injuste şi neîntemeiate;
  3. să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiiior din care fac parte şi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale şi centrale;
  4. în cazul anumitor incompatibilităţi, sau când consideră necesar, se pot autosuspenda din funcţia de membru fără ca prin aceasta să depăşească o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv;
  5. să-şi exprime în structurile partidului în mod liber opiniile şi iniţativele politice;
  6. să aleagă, să candideze şi să fie aleşi în funcţiiie de conducere din structurile partidului, sau în funcţiile din afara partidului care se obţin prin alegeri, sau numiri cu sprijin politic al

 

partidului în condiţiile legilor, ale prevederilor prezentutui statut şi ale regulamentului partidului;

 1. un membru al partidului poate cumula cel mult două funcții alese în oganismele de conducere ale acestuia, dar nu la același nivel.

Art.12 Obligatiile membrilor partidului

 • Membrii ALIANȚEI NAȚIONAL CREȘTINĂ au următoarele obligaţii:
  1. să respecte şi să apere valorile fundamentate ale democraţiei, statului de drept, unitatea și suveranitatea statului român;
  2. să cunoască și să respecte programul politic şi statutul partidului şi să participe la realizarea obiectivelor propuse prin acestea;
  3. să achite cotizaţia lunară;
  4. să contribuie la realizarea bunei imagini a partidului şi să protejeze această imagine, să nu participe la acţiuni, sau manifestări contrare intereselor partidului, să nu aibă atitudini, sau luări de poziții care să contravină deciziilor structurilor de conducere ale partidului;
  5. să participe activ şi cu spirit de echipă la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de structurile de conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte.

Art. 13 Sancţiuni

 • Nerespectarea oblgaţillor prevăzute în prezentul statut atrage sancţionarea celor vinovaţi. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt următoarele:
  1. atenţionare;
  2. avertisment;
  3. suspendarea din funcţia pe care o deţine în cadrul partidului;
  4. demiterea din funcţia pe care o deţine în cadrul partidului;
  5. retragerea sprijinului politic al partidului;
  6. suspendarea calităţii de membru al partidului;
  7. excluderea din cadrul partidului;
 • Sancţionarea membrilor care nu ocupă functii la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art. 13 alin (1) lit. (a), (b) şi (f), respectiv de către CL (CSMB), prin hotărăre, la propunerea BPL (BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art. 13 lit. (g).
 • Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, in interiorul sau in afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL, pentru sancţiunile prevăzute la 13 lit. (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) și, respectiv de către CCL, prin hotărăre, la propunerea BPL, sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la art. 13 lit (g). În astfel de situaţii CCL se convoacă în cel mult 20 de zile de la data propunerii BPL. Decizia sau hotărărea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.
 • Sancționarea membrilor care ocupă funcţii la nivel judeţean, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite:
  1. Se decide de către BPJ, pentru sancţiunile prevăzute la 13 alin (1) lit. (a). (b)-, (c), (d),

(e) (f) şi, respectiv de către CJ, prin hotărăre, la propunerea BPJ, sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la art. 13 lit (g),

 1. În astfel de situaţii CJ se convoacă în cel mult 20 de zile de la data propunerii
 2. Decizia sau hotărărea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.
 3. Hotărărea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la
 4. Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi conform art. 13 alin (1), este Comisia Judeţeană de Disciplină (CJD), respectiv Comisia Municipiului Bucureşti de Disciplină (CMBD), care, sesizată, în cel mult 10 zile de la primirea hotărării sau deciziei, este obligată să se pronunţe şi

 

să comunice în scris, celui în cauză şi structurii care a decis sancţiunea, hotărărea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare.

 1. Hotărărea CJD ( CMBD) este atacabilă, prin recurs, în cel mult 5 zile de la primire, la Comisia Naţională de Disciplină ( CND).
 2. CND va comunica, în scris, persoanei, sau structurii care face recurs, soluţia sa definitivă, în cel mult 20 de zile de la primirea sesizării.
 3. Nerespectarea termenului privind luarea şi comunicarea deciziei CJD ( CMBD) atrage nulitatea acesteia şi menţine decizia inițială, definitiv şi irevocabil. În acest caz, membrii CJD (CMBD) pot fi sancţionaţi cu demiterea din funcţia ocupată în cadrul comisiei prin decizie BPN, cu avizul Comisiei Naţionale de Disciplină.
 • Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel naţional cu excepţia celor aleşi la Congresul Naţional – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite:
  1. Se hotărăște prin votul Biroului Permanent Naţional şi se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile.
  2. Instanţa de apel este CND, care, sesizată în cel mult 7 zile de la primirea hotărării, este obligată să se pronunţe şi să comunice celui în cauză, în scris, soluţia adoptată, în cel mult 20 de zile de la primirea sesizării. Soluţia CND este definitivă.
 • Sancționarea membrilor care ocupă funcţii alese în Congresului Naţional se hotărăște prin votul rnembrilor Congresului Naţional, în urma unei propuneri a Colegiului Director Naţional. În acest caz este convocată automat Congresul Naţional Extraordinar.
 • Membrii luați în discuţie spre a fi sancţonaţi vor fi anunţaţi cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii organsmului care dezbate cauza lor şi au dreptul să foloseasca in apărarea lor toate mijioacele de probă.
 • Toate termenele prevăzute în 13 alin (4) sunt termene de decădere.
 • După un an de la apilcarea sancţiunii (cu excepţia sancţiunii menţionate art. 13 lit. (d), cei sancționați pot cere ridicarea sancţunii primei structuri care a hotărât sancționarea Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altei strucuturi şi nici aceleiași, pe parcursul anului calendanstic respectiv.
 • Sancțiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către BPJ în fişa personală a fiecărui membru precum şi în Registrul Național al Mernbrilor partidului ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

(1)              Secțiunea 1: Structuri teritoriale

 

Art. 14 Organizația de secție de votare (OSV)

 • OSV reprezintă baza structurii organizatorice a partidului şi se oonstituie cu minimum 5

Art. 15 Organizația locală (OL)

 • OL se constituie pe teritoriut fiecărei comune, oraş, sau municipiu, cu excepția municipiului Bucureşti.
 • Organizaţia locală este condusă de un Consiliu Local (CL) care se întruneşte semestrial, sau ori de căte ori este necesar, precum şi de către un Birou Permanent Local (BPL), care pune în practică hotărările CL şi care se întruneşte bilunar, sau de câte ori este necesar.
 • Atribuțiile, componența precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizațiilor locale sunt prevăzute in ROF.

Art. 16 Filiala Judeteană (FJ)

 

 • FJ se constituie pe teritoriul unui judeţ.
 • Filiala Judeţeană este condusă de un Consiliu Județean (CJ) care se întruneşte semestrial, sau ori de câte ori este nevoie şi care alege pentru 4 ani un Birou Permanent Județean (BPJ) ce se întrunește bilunar, sau ori de câte ori este necesar.
 • La nivelul organizării judeţene se constituie şi funcţionează Colegiul Director Judeţean (CDJ) format din BPJ, preşedinţii organizaţiiior locale, deputaţi, senatori şi primari din judeţul respectiv. CDJ se întruneşte trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui BPJ, a BPJ, sau a 1/3 dintre membri săi.
 • Atribuţiiie, componența precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea oţganizaţillor judeţene sunt prevăzute în ROF.

 

Art. 17 Filiala de la nivelul Municipiului Bucureşti (FMB)

 • FMB se constituie pe teritoriul administrativ al fiecărui sector, respectiv Municipiul Bucureşti şi este formată din totalitatea membrilor fiecărui sector, respectiv al Municipiului Bucureşti.
 • La niveiui Municipiului Bucureşti funcţionează Consiliul de Sector (CS) şi Consiliul Municipiului Bucureşti (CMB), precum şi Biroul Permanent de Sector (BPS) şi Biroul Permanent al Municipiului Bucureşti (BPMB).
 • Între organizaţia Municipiului Bucureşti şi organizaţiile de sectoare există relații de
 • Atribuţiile, componența precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor de sector şi a Municipiului Bucureşti sunt prevăzute în

Art. 18 Diaspora

 • Organizaţiile din afara ţării sunt constituite din persoane cu cetăţenie română care au dorniciliul, reşedinţa, sau locul de muncă în afara frontierelor României.
 • Organizaţiile dintr-o ţară se asimilează organizaţiilor locale, iar organizaţiile din oraşele ţării respective se asimilează organizaţillor de secţii de votare.
 • Organizaţiile locale din diaspora formează organizaţia Diaspora a partidului, iar aceasta se asimilează orgarfizaţiei judeţene şi este condusă de un BPJ.

Secţunea 2: Organizaţii interne Art. 19

(I) Organzaţiile interne se constituie în scopul realizării şi promovări de programe şi acţiuni ale

partidului specifice pentru categorii de vârstă, sex, profesie, ocupaţie, apartenență etnică, alte categorii, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale partidului.

 • Organizațiile interne ale ALIANȚEI NAȚIONAL CREȘTINĂ sunt: Organizația de tineret, Organizația de Femei, Organizația de Seniori.
 • Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea Congresul Naţional, la propunerea BPN şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de Congresul Naţional, la propunerea
 • Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare statutului ALIANȚEI NAȚIONAL CREȘTINĂ
 • Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îşi aleg structuri de conducere proprii la toate nivelurile conform statutului şi ROF, care vor fi subordonate birourilor permanente de la nivelul respectiv.
 • Documentele programatice elaborate se supun întâi aprobării Biroului Permanent Național şi apoi se fac publice.

Art. 20 Organizaţia de Tineret (0T)

 

 • Cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 ani;
 • În interiorul OT se constituie și Organizația de studenți (OTS);
 • Scopul OT a ANC este dezbaterea şi analizarea problemelor specifice studenţilor tineretului, în general, în vederea elaborării de programe şi strategii în domeniu.

Art 21 Organizaţia de Femei (OF)

 • Organizaţia de Femei acționează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum și pentru instituționalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social – culturală a României.
 • Scopul principal al OF a ANC este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe și strategii în domeniu, precum şi punerea lor în practică împreună cu structurile organizatorice ale partidului ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ.

Art. 22 Organizaţia de Seniori (OS)

 • Organizaţia de Seniori (OS) a partidului cuprinde membrii şi simpatizanţii care au împlinit vârsta de 65 de ani.
 • Scopul OS ANC este dezbaterea şi analizarea problemelor cu care se confruntă societatea românească, propunerea de soluții şi acordarea sprijinului necesar conducerii executive de la nivel local şi naţional.

Art. 23 Comisia Interna de Strategie (CIS)

(I) CIS are ca obiectiv stabilirea obiectivelor politice si economice ale ANC. Este formată din comisii interne de specialitate si anume:

 1. cornisia de politici economice
 2. comisia juridica
 3. comsia pentru agricultura
 4. comisia pentru insustria alimentară
 5. comisia de învățământ
 6. comisia de sănătate
 7. comisia pentru muncă, protecție socială
 8. comisia pentru industrii și servicii
 9. comisia pentru relații externe și apărare
 10. comisia pentru minorități naționale
 • CIS va fi coordonată de câte un vicepreședinte ales iar fiecare comisie va fi condusă de un președinte al comsiei de specialitate.
 • Atribuțiile, componența precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea comisiilor de specialitate sunt prevăzute în ROF.

Secţiunea 3: Grupuri intene Art. 24 Liga Aleşilor Locali

 • Cuprinde membri partidului aleşi în administraţia publică la nivel local și judeţean.
 • Scopul LAL a ANC este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de administraţia locală, precum şi elaborarea de propuneri, strategii şi programe de sprijin al comunității locale.
 • Modul de desfăşurare a activităţii, precum şi de alegere a conducerii LAL a ANC este prezentat în ROF.

Art. 25 Grupul Parlamentar

 • Cuprinde toți parlamentarii care activează în grupurile parlamentare ale ANC din Parlamentul României şi din Parlamentul European.

 

 • Principala obligaţie a GP a ANC este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară.
 • Conducerea GP a ANC este asigurată de o conducere colegială formată din liderii grupurilor partidului în cele două camere ale Parlamentului României şi din Parlamentul European.
 • GP a ANC poate delega reprezentanți în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ.

Secţiunea 4: Guvernul alternativă Art. 26

 • Când partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul alternative (GA), care:
  1. poate delega reprezentanti în orice colectiv al partidului care, elaborează propuneri cu caracter normativ;
  2. înaintează BPN analize şi propuneri, în vederea avizării pentru activitatea din Parlament. Decizille BPN sunt obligatorii.
 • În activitatea sa, GA va colabora cu departamentele de specialitate ale
 • Organizarea şi funcţionarea GA sunt stabilite prin

CAPITOLUL V

STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Art. 27

(1 ) La nivel naţional ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ are următoarele structuri de conducere:

 1. Congresul Naţional;
 2. Consiliul Naţional;
 3. Colegiul Director Naţional;
 4. Biroul Permanent Naţional;
 5. Preşedintele Partidului;
 6. Cornisia Naţională de Cenzori;
 7. Comisia Naţională de Disciplină.

Art.28 Congresul NAŢIONAL

 • Congresul Naţional este structura supremă de conducere a partidului şi se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.
 • Congresul Naţional se întruneşte din patru în patru ani, iar Congresul Naţional Extraordinar se întruneşte ori de câte ori este necesar.
 • Preşedintele partidului dispune convocarea congreselor , în condiţiile şi normele de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional.
 • Congresul Naţional se constituie din delegaţi de drept şi delegaţi aleşi. Numărul delegaţilor aleşi trebuie să fie mai mare decât numărul delegaţilor de drept.
 • Delegaţi de drept sunt:
  1. membrii Biroului Permanent Național;
  2. președinții de filiale județene / București/ diaspora;
  3. parlamentari; d.europarlamentari; e.miniștri; primari;

g.președinți de consilii județene;

 

 • În fiecare organizaţie judeţeană, BPJ alege un număr de delegaţi în conformitate cu norma de reprezentare hotărâtă de către BPN;
 • Congresul Naţional se convoacă cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită prin înştiinţare scrisă comunicată tuturor filiaielor teritoriale, convocarea fiind efectuată prin grija Secretariatului General, dată fiind fixată de Biroul Permanent Naţional.
 • Congresul Naţional Extraordinar se convoacă cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită, la solicitarea Preşedintelui.
 • Congresul Naţional Ordinar cât şi Congresul Naţional Extraordinar sunt statutar constituite în prezenţa a celpuțin 1/2 din delegaţi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.
 • Congresul Naţional Ordinarar următoarele atribuţii:
  1. alege Preşedintele Partidului;
  2. dezbate şi aprobă principille doctrinare ale partidului, platforma program a partidului, precum şi programul electoral;
  3. analizează şi aprobă raportul Consiliului Naţional;
  4. adoptă şi modifică Statutul, denumirea partidului, sernnul electoral şi Programul partidului;
  5. aprobă raportul Comisiei Naţionale de Disciplină şi raportul Comsiei Naţionale de Cenzori privind descărcarea de gestiune;
  6. aprobă politica de alianţe, fuziuni, colaborări politice, precum şi orice alte solicitări ale Preşedintelui, sau Biroului Permanent Național.
 • Congresul Naţional Extraordinar are următoarele atribuţii:
  1. aprobă la propunerea Preşedintelui partidului modificarea Statutului, denumirii partidului, semnul electoral;
  2. aprobă modificarea, sau dezvoltarea platformei program a partidului, principiile doctrinare şi programul electoral, la propunerile Preşedintelui, Biroului Permarent Naţional, sau ale Consiliului Naţional;
  3. alege preşedintele partidului în cez de vacantare a funcţiei respective;
  4. adoptă hotărâri privind atitudinea ANC referitoare la probleme de interes naţional.

Art.29 CONSILIUL NAŢIONAL

 • Consiliul Naţional este constituit din:
  1. Colegiul Director Naţional;
  2. Parlamentarii, europarlamentarii şi demnitarii membri ai partidului;
  3. Reprezentanţi ai filialelor aleşi de către Consiliile judeţene ale ANC conform normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional;
  4. Preşedintele Comisiei Naţionale de Disciplină;
  5. Preşedintele Comisiei Naţionale de Cenzori;

 

 • Consiliul Naţional este condus de Preşedintele Consiliului Național, care semnează hotărările Consiliului Naţional şi urmăreşte îndeplinirea lor.
 • Consiliul Naţional se întruneşte semestrial la convocarea Preşedintelui Consiliului Național, iar Consiliul Naţional Extraordinar se convoacă ori de câte ori este nevoie, la propunerea Preşedintelui ANC , a BPN, sau a 1/3 din membrii săi.
 • Consitiul Națoinal are următoarele atribuţii:
  1. alege Preşedinţii şi restul membrilor Comisiilor Centrale de Disciplină şi Cenzori;
 1. elaborează, pe baza hotărârilor Congresului Naţional, orientarea politică şi direcţiile practice de acţiune ale partidului;
 2. adoptă Regulamentul de organizare al partidului, Regulamentul Comisiei Naţionale de Disciplină, Regulamentul Comisiei Naţionale de Cenzori, regulamentele organizaţiilor interne, regulamentul Ligii Aleşilor Locali şi Ligii Parlamentarilor,

 

 1. în cadrul Consiliului Național al ANC se organizează departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinși membriai Consiliului Național și specialiști din domeniile respective, membri și specialiști ANC.

Departamentele au următoarele atribuții:

a.elaborează studii,strategii și programe ale ANC specializate pe domenii de activitate;

b.monitorizează activitatea ministerelor și a instituțiilor cu atribuții specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;

c.elaborează secțiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare ANC; d.analizează legislația în vigoare și proiectele de lege;

 1. îndeplinesc alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Național sau prin hotărârile Preșdeintelui Consiliului Național ;
 2. elaborează strategii și mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia.

Art. 30 COLEGIUL DIRECTOR NAŢIONAL

 • Colegiul Director Naţional este constituit din:
  1. membrii Biroului Permanent Naţional;
  2. Preşedinţii filialelor judeţene, a Bucureşti şi a sectoarelor Municipiului Bucureşti;
  3. Preşedintele Ligii Aleşilor Locali;
  4. Liderii Grupurilor
 • Colegiul Director Naţional se întruneşte lunar şi ori de câte ori este
 • Colegiul Director Naţional are următoarete atribuţii:
  1. analizează rezultatele înregistrate de Organizaţii în perioadă anterioară şi stablieşte programul de dezvoltare a partidului pentru următoarele 3 luni;
  2. analizează activitatea organizaţiilor interne;
  3. analizează raportul prezentat de Trezorierul partidului;
  4. validează candidaturile pentru funcţiile alese şi numite la nivel judeţean, naţional şi internaţional.
 • Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CDN adoptă hotărări cu votul majorităţii membrilor prezenţi;
 • CDN este convocat statutar în prezenţa a 1/2 plus 1 din numărul membrilor componenţi.

 

Art. 31 BIROUL PERMANENT NAȚIONAL (BPN)

 • Biroul Permanent Naţional al partidului este constituit din:
 1. Președintele Partidului
 2. 2 Președinți Executivi
 3. 3 Primvicepresedinti
 4. 15 Vicepreședinți
 5. Secretar General
 6. 3 Secretari Generali Adjuncţi
 7. Liderii Grupurilor Parlamentare 2
 8. Preşedinţi la nivet naţional ai Organizaţiilor interne
 9. Trezorierul
 10. Președintele Cosiei de Strategie
 11. 3 Membrii
 • La reuniunile BPN, participă, fără drept de vot, Preşedintele Comisiei Naţionale de Disciplină, Preşedintele Comisiei Naţionale de Cenzori, Preşedintele Ligii Aleşilor.
 • Biroul Permanent Naţional se întruneşte săptămânal la convocarea Preşedintelui sau ori de câte ori este nevoie.

 

 • Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:
  1. coordonează activitatea curentă a partidului între întrunirile Colegiului Director al ANC;
  2. convoacă la propunerea Preşedintelui şedinţele Colegiului Director Naţional, Consiliului Naţional, Congresului Naţional Ordinar, sau Extraordinar;
  3. elaborează propunerile de modificare a Statutului şi a Programului Politic;
  4. elaborează şi supune spre analiză şi aprobare Consiliului Naţional, Regulamentulul de Organizare a partidului, regulamentele Comisiei Naţionale de Disciplină şi al Comisiei Naţionale de Cenzori, regulamentele organizaţiilor interne, ale departamentelor coordonate de către vicepreşedinţi, precum şi regulamentul Ligii Aleşilor Locali;
  5. acceptă donațiile partidului;
  6. întocmeşte propunerite de buget pe care le supune spre analiză şi aprobare Consiliului Naţional și asigură execuţia bugetară;
  7. întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care le supune aprobării Consiliului Naţional;
  8. încheie convenţii, alianţe şi acorduri în limitele mandatului acordat de Consiliul Naţional;
  9. desemnează Comisia de Organizare a Congresului şi a Consiliului Naţional;
 • Pentru îndeptinirea atribuţiilor ce îi revin, BPN adoptă decizii cu votul majorităţii membriilor prezenţi;
 • BPN este convocat statutar în prezenţa a 1/2 plus 1 din numărul membrilor componenți;
 • Biroul Permanent Naţional se convoacă de către preşedinte, sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din mernbrii BPN.

Art. 32 PREȘEDINTELE PARTIDULUI

 • Preşedintele partidului are următoarele atribuţii:
  1. reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu celelalte persoane fizice şi juridice române sau străine;
  2. convoacă şi prezidează reuniunile Biroului Permanent Naţional, Colegiului Director Naţional, Consiliului Naţional, Congresul Naţional Ordinar, sau Extraordinar, precum şi orice altă şedinţa a partidului de la nivel local, sau naţional la care participă;
  3. aprobă împreună cu președinții executivi listele definitive de candidaţi pentru alegerile generale, europarlamentare;
  4. aprobă împreună cu președinții executivi listele definitive de candidaţi pentru preşedinţii consiliilor judeţene şi primăriile municipale şi de sector;
  5. numeşte în caz de vacantare a funcţiei membrii în Biroul Permanent Naţional ce vor fi supuşi validării lor de către Consiliul Naţional;
  6. numeşte împreună cu președinții executivi, preşedinţii interimari ai filialelor judeţene în caz de vacantare a acestor funcţii;
  7. prezidează întrunirile conducerii ANC cu membrii Guvernului, sau reuniunile Guvernului alterativ;
  8. semnează înpreună cu președinții executivi în numele partidului-convenţii, alianţe, fuziuni şi acorduri;
  9. semnează hotărările Convenţiei Naţionale Ordinare şi Extraordinare, Consillului Naţional, Colegiului Director Naţional şi Biroului Permanent Naţional;

Art.33  PREȘEDINȚII EXECUTIVI

 • Presedinții Executivi al ANC indeplineste atributiile delegate de catre Presedintele partidului și înpreună cu acesta.

 

 • Indeplineste orice alte atributii înpreună cu Presedintele partidului sau hotararile Conventiei Nationale sau care reiese din prevederile przentului statut.

Art.34 SECRETARUL GENERAL, SECRETARII REGIONALI SI SECRETARII EXECUTIVI

 • Secretarul General urmăreşte şi coordonează aplicarea deciziilor adoptate de către Biroul Permanent Naţional şi a hotărânior Colegiul Director Naţional și ale Consiliului Naţional la nivelul organizaţiilor judeţene. Secretariatul general al partidului este un organism administrativ-organizatoric al partidului care asigură funcţionarea partidului şi este direct subordonat Preşedinților Executivi ai partidului.
 • Are în subordine trei secretari generali adjuncţi și opt secretari regionali ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare al ANC.

Art.35 PRIMVICEPRESEDINTII

 • Primvicepresedintii partidului ANC,sunt responsabili pentru domeniile: strategii politice, comunicare ,mediul dee afaceri, societate civila si relatii internationale.

 

Art. 36 VICEPREŞEDINŢII

 • Sunt coordonatori ai departamentelor de specialitate ale partidului conform Regulamentului de Organizare și Functionare al ANC.
 • Elaborează sub coordonarea Preşedintelui partidului şi a BPN, programul politic pe domeniul de activitate pentru care a fost ales.
 • Colaborează pentru înfăptuirea programului cu vicepreşedinţii organizaţiilor judeţene care sunt şefi ai departamentelor de specialitate de la nivel judeţean.

Art. 37 COMISIA NAŢIONALĂ DE CENZORI

 • Comisia Naţională de Cenzori (CNC) este organul de control financiar la nivel
 • Comisia Naţională de Cenzori se compune din 5 membri (inclusiv preşedintele) aleşi de către Consiliul Naţional şi este condusă de către un preşedinte.
 • În fiecare organizaţie judeţeană şi în organizaţia municipiului Bucureşti și în subordonarea Comisiei Naţionale de Cenzori este aleasă o Comisie Județeană de Cenzori (CJC) compusă din 5 membri. Preşedintele Comisiei Judeţene de Cenzori nu poate avea o altă funcţie la nivel judeţean (municipiul Bucureşti) în partid, în afară de membru CJ (CMB).
 • Comisia Naţională de Cenzori funcţionează pe baza propriului regulament aprobat de Consiliul Naţional şi are următoarele atribuţii:
  1. verifică periodic modul de utilizare a fondurilor;
  2. propune Biroului Permanent Naţional al partidului modalităţi de îmbunătăţire a activităţii financiar contabile;
  3. propune Biroului Permanent al partidului aplicarea de sancţiuni persoanelor vinovate de nerespectarea disciplinei financiar-contabile; .
  4. prezintă Convenţiei raportul său.
 • Comisia Naţională de Cenzori se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea structurilor de conducere ale partidului.

Art. 38 COIMIS1A NAŢIONALĂ DE DISCIPLINĂ

 • Comisia Naţională de Disciplină (CND) garantează tuturor membrilor partidului respectarea drepturilor recunoscute prin Statut şi funcţionează şi soluţionează toate litigiile din cadrul partidului în confomittate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de Funcţionare ale ANC, decizile sale fiind definitive şi irevocabile.

 

 • Comisia Naţională de Disciplină este formată din cinci membri (inclusiv preşedintele) aleşi de către Consiliul Național. Preşedintele CND nu poate avea o altă funcţie de nivel național în partid, în afară de membru CNC.
 • În fiecare organizaţie judeţeană şi în organizaţia municipiului Bucureşti şi în subordonarea Comisiei Naţionale de Disciplină este aleasă o Comisie Judeţeană de Disciplină (CJID) compusă din 5 membri. Preşedintele Comisiei Judeţene de Disciplină nu poate avea o altă funcţie la nivel judeţean (municipiul Bucureşti) în partid, în afară de membru CJ (CMB).

CAPITOLUL VI

GESTIONAREA CARIEREI, ALEGEREA ȘI VALIDAREA CANDIDATURILOR

 

Art. 39

 • Principiile de bază în gestionarea carierei militantului ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ sunt eficiența activităţii politice şi competenţă profesională.
 • Orice militant poate candida, in condiţiile prezentului Stătut şi ale Regulamentului de Organizare, pentru orice funcţie din interiorul partidului său, pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală ori locală care se obţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului, în funcţie de competențele individuale şi numai corespunzător cu cerinţele funcţiei respective.
 • Activitatea militanţilor partidului este înregistrată şi urmărită de către secretarul executiv desemnat de BPJ ( BPL), pe baza rapoartelor făcute de aceştia şi a verificării activității, prectim şi pe baza cursurilor de formare organizate de partid;
 • Orice militant poate contesta în faţa Biroului Permanent, sau a Consiliului de la nivelul respectiv orice înscriere din fișa personală.
 • Analiza candidaturii oricărui militant pentru o funcţie se face în prezența acestuia, pe baza fișei rnilitantului.
 • Candidaturile pentru funcţiile de conducere din partid la nivel naţional şi local, pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale se stabilesc după cum urmează:
  1. candidaturile pentru alegerile locale ale partidului se propun de către organizaţiile locale şi se validează de către Consiliul Judeţean al filialei Candidaturile pentru alegerile de primar, în oraşele reşedinţă de judeţ și președinte de consiliu judetean se validează de Colegiul Director Naţional;
  2. candidaturile pentru alegerile parlamentare se propun de către filialele judeţene şi se validează de către Colegiul Director Naţional;
  3. candidaturile pentru alegerile europarlamentare se propun de către filialele judeţene şi se validează de către Colegiul Director Naţional;
  4. candidaturile pentru funcţiile în organele puterii şi administraţiei centrale şi locale, care nu se stabilesc prin alegeri, vor fi propuse de către Biroul Permanent al organizaţiiior din care cei propuşi fac parte, desemnarea propriu-zisă fiind făcută de către Colegiul Director Naţional;
  5. candidatul la funcţia de Preşedinte al României se propune de către Colegiul Director Naţional şi se validează de către Biroul Permanent Național.
 • Toţi candidaţii pentru fincțiile din afară, sau din interiorul partidului trebuie să depună în maxim 5 zile de la depunerea candidaturii o declaraţie pe propria răspundere că nu au fost colaboratori ai fostei securităţi, un CV actualizat şi cazierul judiciar.
 • Toate funcţiile de conducere, atât la nivel local, cât şi la nivel central, se aleg prin vot Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc cel puţin 50% +1 din voturile detegaţilor cu drept de vot, prezenţi. Toate adunările pentru alegerea organelor de conducere sunt statutare, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute în Statut.

 

 • Candidaţii la funcţille de conducere din cadrul partidului precum şi cei care vor fi numiţi sau vor fi aleşi trebuie să-şi depună cu 10 zile înaintea zilei ategerilor interne, sau de numire, cererea de candidatură în scris, însoţită de un curriculum vitae actualizat şi un cazier judiciar.
 • Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute în art. 37 alin. 7 atrage nulitatea
 • Candidaţii care au fost colaboratori ai fostei securităţi, sau au suferit condamnări nu vor fi validaţi pentru a candida pentru diferite funcţii de conducere în partid, precum şi pentru funcții alese sau numite în afara partidului.

CAPITOLUL

FINANȚAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULU1

Art. 40

 • Patrimoniul partidului ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ se constituie din surse de finanţare conform legii de finanţare a partidelor politice, după cum urmează:
  1. donaţii și cotizaţii, cuantumul cotizaţiilor este stabilit de Consiliul Naţional;
  2. venituri realizate din activităţi proprii;
  3. subvenţii de la bugetul de stat;
  4. dobânzi,
 • Orice alte bunuri mobile, sau imobile aflate în proprietatea
 • Toate veniturile şi cheltuielile vor fi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind finanţarea partidelor politice.
 • Consiliul Naţional va stabili modul de gestionare al veniturilor şi cheltuielilor

CAP1TOLUL VIII D1SPOZIŢII FINAL

Art.41

 • Prezentul Statut va intra în vigoare la data aprobării lui de către Congresul Naţional, urmând a fi comunicat Tribunalului Municipiului Bucureşti, potrivit legii.
 • Modalităţile concrete de funcţionare şi organizare ale ALIANȚEI NAȚIONAL CREȘTINĂ la toate nivelurile şi pentru toate structurile componente sunt stabilite în cadrul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare care va intra în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Naţional.
 • Încetarea activităţii partidului: Partidul ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ își încetează activitatea în condițiile Legii partidelor politice.

 

ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ

.

Categories